mo hinh kinh doanh 1

CHIẾN LƯỢC VÀ MÔ HÌNH KINH DOANH

CHIẾN LƯỢC VÀ MÔ HÌNH KINH DOANH Cần hiểu rằng, mô hình kinh doanh là lôgic, là cách thức vận hành của một doanh nghiệp để tạo giá trị cho khách hàng và các bên liên quan (stakeholders). Còn chiến lược kinh doanh là thứ được dùng để tạo ra hay lựa chọn mô hình …

CHIẾN LƯỢC VÀ MÔ HÌNH KINH DOANH Read More »