Tổng thầu: Công ty CP Xây dựng Dubai

Địa chỉ
KCN Nam Đông Hà, Tp Đông Hà tỉnh Quảng Trị

Chủ đầu tư
Công ty ………………

Quy mô
Khung xưởng khẩu độ rộng 50m

Thời gian hoàn thành
Hoàn thành tháng 9/2020